Facebook˹á|ؤҡ|ǻЪѹ|͡ôǹŴ|мŧҹԪҡ|ҾԨ|Դ͡Ԩ|ش|view 123394 View view 3.236.118.225 rss feed
 
 
ͧ :  เหลียวหลังแลหน้าการจัดการเรียนรู้ของครูไทย(ต่อ) ѹѡ 19/07/2017 ( 1671)

แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งที่ครูต้องคำนึง เพื่อปรับการจัดการเรียนรู้ให้ทันกับความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงของบริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ประกอบกับแนวคิด การศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0  ซึ่ง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (2560) ได้เสนอแนะว่า

การศึกษาในยุค Thailand 4.0 มีความหมายมากกว่าการเตรียมความพร้อมของคนหรือให้ความรู้กับคนเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ กล่าวคือ นอกจากให้ความรู้แล้ว ต้องทำให้เขาเป็นคนที่รักที่จะเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย นั่นก็คือการสร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก ในขณะเดียวกัน Thailand 4.0 คือ การพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย มีรายได้มากขึ้น และก้าวพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ และต้องสามารถติดต่อค้าขายกับนานาประเทศได้ด้วย

ในศตวรรษที่ 21 กระบวนการจัดการเรียนรู้ มีความพยายามที่จะเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นครูผู้ออกแบบกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนใช้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้โดยเฉพาะผ่าน Technology ให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง นำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน เรียกกระบวนการแบบนี้ว่า Active Learning ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered)

กระบวนการจัดการเรียนรู้จึงต้องเปลี่ยนจาก Passive Learning มาเป็น Active Learning ตามกระบวนการของ Five Steps ประกอบด้วย การตั้งประเด็นคำถามและคาดเดาคำตอบ (Learn to Question) การสืบค้นและรวบรวมความรู้ (Learn to Search) การสร้างกระบวนการและขั้นตอนลงมือปฏิบัติ (Learn to Construct) การสรุปผลการเรียรนู้และนำเสนอ (Learn to Communicate) การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในสังคม (Learn to Service)  (สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ, 2558:1-2)

การจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนจำเป็นไหมที่ต้องจัดให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเป็นไปของโลกยุคปัจจุบัน มีความจำเป็นจริงหรือที่ต้องต้องปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน การรู้เขา รู้เรา ด้วยการศึกษาการดำเนินการของประเทศที่ประสบความสำเร็จซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงในระดับโลก อาจจะเป็นคำตอบ

 

ตารางแสดงการศึกษาและเรียนรู้จากการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและระบบการศึกษาของ
      ประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูง

ประเทศฟินแลนด์

ประเทศแคนาดา

(มณฑลออนตารีโอ)

ประเทศสิงคโปร์

-มุ่งให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการทำงานเป็นกลุ่มหรือประชุมหารือกับครูผู้สอน

-การมีครูชั้นเยี่ยมจากการสอบแข่งขันเข้าเรียนซึ่งรับเพียง 10 % ของจำนวนผู้สมัครทั้งหมด

-ไม่มีการทดสอบระดับชาติ

( National Test) แต่มีการสอบระดับชาติตอนปลายระดับมัธยมศึกษา การทดสอบที่มุ่งหมายให้นักเรียนรู้ว่า ควรจะต้องมีความรู้ในเรื่องใดบ้าง มิได้วัดคุณภาพของโรงเรียน

-ครูมีอิสระที่จะดำเนินการสอนและจัดกิจกรรมกับนักเรียน

-นักเรียนมีจิตกว้างขวางในการยอมรับนับถือความแตกต่างของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเผ่าพันธุ์ เชื้อชาติที่แตกต่างกัน

- โรงเรียนในทุกเขตการศึกษามีครูพี่เลี้ยง โค้ชทางการศึกษา ไปช่วยเหลือครูใหม่ ครูใหญ่ใหม่ ที่มีปัญหาโดยมีการสำรวจเป็นระยะ

-ส่งเสริมผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

-ส่งเสริมให้เด็กที่จะเข้าเรียน ม.1 เริ่มคิดถึงอาชีพและการเตรียมตัวสำหรับวิชาชีพเหล่านั้น

-ส่งเสริมให้ครูกล้าคิด กล้าทำ และมีความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกันทำงานเป็นทีม

-ครูเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับนับถือ ระดับเดียวกับแพทย์และนักกฎหมาย

-การคัดเลือกนักเรียน เข้ามาเรียนครู มีเกณฑ์มาตรฐานสูง โดยรับนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับ 30% ต้น โดยมีคุณสมบัติอื่นประกอบและได้รับทุนเรียนจนจบการศึกษา

-ครูใหม่เข้าทำงาน โรงเรียนต้องจัดครูพี่เลี้ยงดูแลแนะนำ

รัฐบาลให้ครูพัฒนาวิชาชีพปีละ 100 ชั่วโมง

-มีวัฒนธรรม PLC : Professional Learning Community การทำวิจัยร่วมกัน การพัฒนาการสอนร่วมกัน การสังเกตการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกัน

-ครูต้องได้รับการประเมินทักษะ 16 ด้าน เช่น การช่วยเหลือวิชาการให้นักเรียน
การพัฒนานิสัยของนักเรียน การทำงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชุน ฯลฯ

-ครูที่ทำการสอนเกิน 3 ปีขึ้นไป จะได้รับการประเมินและฝึกฝนว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใด เช่น เชี่ยวชาญการสอนวิชาเฉพาะ 1 2 วิชา เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร ฯลฯ

เห็นได้ว่าประเทศที่มีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนสูงระดับโลกจะเน้นการสร้างนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนวางแผนด้านอาชีพและเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพไปควบคู่กับการเรียน มีระบบการสรรหา พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน ตลอดจนการแก้ปัญหาบุคลากรที่เข้มแข็ง มีวัฒนธรรมในการพัฒนาชุมชนทางวิชาชีพ และที่สำคัญด้วยความเป็นมืออาชีพครูจึงมีอิสระที่จะดำเนินการสอนและจัดกิจกรรมกับนักเรียน

การจัดการเรียนรู้โดยครูซึ่งได้ชื่อว่าเป็นวิศกรทางสังคมผู้ถ่ายทอดมวลความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียนอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ เป้าหมายหลักคงไม่ใช่เพียงการส่งต่อเนื้อหาทางวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หากแต่เป็นการสร้างนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ แม้ว่าการให้การศึกษาจะเป็นงานที่ท้าทายความสามารถและเป็นไปอย่างไม่รู้จบ มีปัญหาให้ต้องแก้ไขมากน้อยตามบริบท แต่เพื่อการพัฒนานักเรียนตามอุดมการณ์ของครู ครูแท้คงแพ้ไม่เป็นและต้องพยายามแม้ไม่ใช่ครั้งเดียว

การให้การศึกษาเป็นงานที่ละเอียด ซับซ้อน และกว้างขวางมาก จะต้องกระทำโดยอาศัยความรู้ความสังเกตจดจำ และความฉลาดรอบคอบอย่างสูง ทั้งต้องอาศัยความเสียสละอดทน ความเพียรพยายาม ความสุจริต และความเมตตาอันกว้างขวางด้วยพร้อม จึงจะสำเร็จผลที่พึงประสงค็ได้

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม: 25 มิถุนายน 2519)

บรรณานุกรม

ชาญชัย  อาจิณสมาจาร.(2545). สุดยอดเทคนิคสู่ครูมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด.

ทิศนา  แขมมณี. (2543) .14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศึกษาธิการ,กระทรวง. 2551. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพฯ: โรง   พิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ. (2558).  แนวทางกรจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพิ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

Merrill Harmin แปลโดย เตือนใจ ตันงามตรง. แรงจูงใจสู่การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม คู่มือสำหรับผู้สอน. Inspiring Active Learning: A Handbook for Teachers. (2546). กรุงเทพฯ:สถาบันการแปลหนังสือ

 Akkaravit rabin. (2560). การศึกษาในยุค Thailand 4.0 (ออนไลน์).แหล่งที่มา:

 http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/540274: 10 กรกฏาคม 2560

 
 
 
 
§
- ºؤҡ
- ǻЪѹҡ˹§ҹ
- źٻԨ
- źԴ
- ͡ôǹŴ

- ŧҹԪҡкʹ
- ŧҹաԨ
- ἹԹҧ
- к
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
241 หมู่ 1 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150  õԴ  042075075,Fax 042075131
Դͼ (ครูวัชระ บุญมี) watchara@ck.ac.th
Facebook    rss feed

䫵Ѻ͹ NKINFOWEB V3 demo