Facebook˹á|ؤҡ|ǻЪѹ|͡ôǹŴ|мŧҹԪҡ|ҾԨ|Դ͡Ԩ|ش|view 123395 View view 3.236.118.225 rss feed
 
 
ͧ :  โครงงานคุณธรรม ความเพียร สานฝันสู่อาเซียน ตามรอยพ่อหลวง ѹѡ 28/06/2018 ( 5178)

โครงงานคุณธรรม ความเพียร สานฝันสู่อาเซียน ตามรอยพ่อหลวง

Industrious with dreams to ASEAN by following footprints of father.

1.  ชื่อกลุ่ม  เยาวชนวัยใส  หัวใจใฝ่ธรรม   โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต  19

2.  ที่มาและความสำคัญ

โรงเรียนเชียงกลมวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตตำบล  เชียงกลม อำเภอปากชม  จังหวัดเลย เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น  805  คน     ภูมิประเทศของอำเภอปากชมนั้นโดยส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับที่ราบระหว่างเชิงเขา ดังนั้นการประกอบอาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทางการเกษตร มีการทำไร่ทำสวน มากกว่าการทำนา เนื่องจากที่ราบมีปริมาณน้อย จากสภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่จึงมาจากครอบครัวเกษตรกรมีฐานะทางครอบครัวค่อนข้างยากจนถึงปานกลาง ในแต่ละปีหลังจากผู้ปกครองนักเรียนเสร็จสิ้นจากการทำไร่ทำสวนผู้ปกครองส่วนหนึ่งต้องเดินทางเข้าสู่เมืองใหญ่หางานทำเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ส่วนหนึ่งหารายได้โดยการขายลอตเตอรี่ดังนั้นบุตรหลานของตนเองจำเป็นต้องอาศัยอยู่กับญาติผู้ใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ โดยธรรมชาติของผู้สูงอายุในเขตภาคอีสานค่อนข้างรักและห่วงลูกหลาน จึงคอยตามใจลูกหลานของตนเอง ทำให้ลูกหลานของตนเองส่วนหนึ่งทำงานช่วยเหลือตนเองไม่ได้ คอยแต่พึ่งพาผู้ปกครอง จากพฤติกรรมดังกล่าวเด็กได้นำมาใช้ที่โรงเรียนทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน

ดังนั้นเพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีในการทำงาน กลุ่มผู้จัดทำโครงงานจึงได้นำเอาปัญหาดังกล่าว ไปร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการนำเอาการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะสื่อสร้างสรรค์ซึ่งเป็นงานที่นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ มาใช้เป็นแนวทางในการปรับกระบวนการทำงานให้นักเรียน มีความอดทนในการทำงาน ตลอดจนสามารถสร้างรายได้จากการทำงานได้

3.   วัตถุประสงค์ของโครงงาน

3.1  เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์/สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน

3.2  เพื่อฝึกกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น

3.3. เพื่อเป็นการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

4.  กลุ่มเป้าหมาย 

เชิงปริมาน

       นร.โรงเรียนเชียงกลมวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  50  คน

เชิงคุณภาพ

1.       นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มลดเวลาเรียนเพีมเวลารู้ ได้ฝึกทักษะในการทำงาน

      2.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีจิตอาสาในการทำงาน

      3.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ฝึกทำบัญชีรายรับ / รายจ่าย ซึ่งเป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.  แผนการดำเนินงานโครงงาน

การดำเนินงานโครงงานความเพียร สานฝันสู่อาเซียน ตามรอยพ่อหลวง Industrious with dreams to ASEAN by following footprints of father  ได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ เกี่ยวกับขยันหมั่นเพียร  และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  อิทธิบาท 4  มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละส่วน

6.   มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น   1,000  บาท    จากครูที่ปรึกษาโครงงาน  500  บาท /กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  500  บาท

7.  หลักธรรมและพระราชดำริ

หลักธรรม  อิทธิบาท 4”  ส่งผลให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ ดังนี้

     ฉันทะ (ความพอใจ)  นักเรียนมีความพอใจ ความรัก ตระหนักถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นคุณลักษณะข้อแรกที่ทำให้นำไปสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ข้ออื่น ๆ

     วิริยะ (ความพากเพียร)  นักเรียนมีความเอาใจใส่และมุ่งมั่นพยายามในการทำงาน

    จิตตะ (ไม่ทอดทิ้ง) นักเรียนได้ติดตามดูแลเอาใจใส่ โดยการออกจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นรายได้ระหว่างเรียน

     วิมังสา (สอดส่องในเหตุและผล) นักเรียนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการออกแบบชิ้นงาน

แนวพระราชดำริ   ที่นำมาเป็นแนวคิดการดำเนินงาน ส่งผลให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ ดังนี้

1. รู้จักการประหยัด  อดออม

2. ทำให้นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร

8.  ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

          ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  ใช้คล่อง  ร้องเพลงเป็น  เล่นกีฬาได้ ในกิจกรรมโครงงานความเพียร  สานฝันสู่อาเซียน  ตามรอยพ่อหลวง   นั้นได้เชื่อมโยงสู่อัตลักษณ์ของโรงเรียนในข้อที่ว่า  ใช้คล่อง  ในที่นี้หมายความว่านักเรียนมีจิตอาสาในการทำงาน

9.  วิธีการวัดประเมินผล  เพื่อลดปัญหาประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างจิตอาสา โดยการนำเอากระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบมาและนำเอากิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานของนักเรียน (ศิลปะแบบสร้างสรรค์) ซึ่งผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดียิ่ง

10.  กลุ่มเยาวชนผู้ที่รับผิดชอบโครงงาน

          10.1  เด็กหญิงเปมิกา     วังคีรี             ประธาน

          10.2  เด็กหญิงอาทิตยา     เจนวิถี          รองประธาน

          10.3  เด็กหญิงวาณิดา     กาขัน            กรรมการ

          10.4  เด็กหญิงณญาดา   พุทธมาตย์        กรรมการและเลขานุการ

11.  ที่ปรึกษาโครงงาน 

               ครูที่ปรึกษา  นางอังคณาร์  ลีกอก  โทร. 08-85334380 

                                E-mail : angkana.leek@gmail.com

                                นายวัชระ บุญมี โทร. 09-82963966 

                                E-mail : watchara.matthew@gmail.com

ภาพถ่ายกิจกรรมเปเปอร์คัลเลอร์ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ / ชุมนุม Social Network พอเพียง

 

 

 การนำเสนอผลงาน (เผยแพร่กิจกรรมในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย)

 

จัดนิทรรศการและสาธิตในการทำงาน

จำหน่ายผลงาน 

นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ ชิ้นงาน (ชิ้นใหญ่) ได้เดือนละประมาณ 4 ชิ้น ตั้งจำหน่ายราคาเริ่มต้น 39-450 บาท

ท่านใดสนใจ ชิ้นงาน สามารถติดต่อ สั่งซื้อได้ที่ครูอังคณาร์ ลีกอก โทรศัพท์ 08-85334380

ครูที่ปรึกษาโครงงาน

    

ครูอังคณาร์ ลีกอก             ครูวัชระ บุญมี

โพสต์โดย เด็กหญิงเปมิกา วังคีรี
16 สิงหาคม 2560
14.25 น.

 
 
 
 
§
- ºؤҡ
- ǻЪѹҡ˹§ҹ
- źٻԨ
- źԴ
- ͡ôǹŴ

- ŧҹԪҡкʹ
- ŧҹաԨ
- ἹԹҧ
- к
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
241 หมู่ 1 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150  õԴ  042075075,Fax 042075131
Դͼ (ครูวัชระ บุญมี) watchara@ck.ac.th
Facebook    rss feed

䫵Ѻ͹ NKINFOWEB V3 demo