Facebook˹á|ؤҡ|ǻЪѹ|͡ôǹŴ|мŧҹԪҡ|ҾԨ|Դ͡Ԩ|ش|view 123406 View view 3.236.118.225 rss feed
 
 
ͧ :  โครงงานคุณธรรม ѹѡ 08/09/2017 ( 9797)

โครงงานคุณธรรมตามรอยพ่อหลวง  สู่อาเซียน   

The  Footstep   of  my  father  is  going  to the  Asean

1.  ชื่อกลุ่ม  เยาวชนวัยใส  หัวใจใฝ่ธรรม   โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต  19

 2.ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันนี้ในชุมชนเชียงกลมวิทยานั้นได้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  ทำให้พืชสมุนไพรและความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นถูกลืม  ไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร  ทำให้กลุ่มเยาวชนวัยใส  หัวใจใฝ่ธรรม   ได้เล็งเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาชาวบ้านและพืชสมุนไพรประจำบ้านโดยพวกเราเล็งเห็นความสำคัญเพราะว่าชุมชนของพวกเรานั้นอยู่ห่างไกลจากเมืองหรือโรงพยาบาลทำให้การช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นไปได้ยากลำบาก  เพราะว่าประชากรหมู่บ้านส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้สูงอายุ   วัยรุ่น  เด็ก  คนทำงานส่วนมากไปทำงานต่างจังหวัด และ เมืองหลวง (กรุงเทพฯ)  พวกเราจึงได้นำความรู้ที่เรียนมาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงกลมและความรู้ที่ได้จากคุณครูที่ปรึกษาโครงงาน  รณรงค์ให้ความรู้กับชุมชน  หมู่บ้านในตำบลของพวกเราใช้ยาสมุนไพรประจำบ้านและกลุ่มพวกเรายังมีออกพื้นที่หมู่บ้านเพื่อสาธิตทักษะอาชีพในการผลิตภัณฑ์สบู่ ชา ยาป้ายปากจากสมุนไพรดาวอินคา 

         

3.   วัตถุประสงค์ของโครงงาน

3.1 วัตถุประสงค์

         3.1  เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของพืชสมุนไพรประจำบ้าน

        3.2   นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

       3.3   มีทักษะอาชีพเพื่อนำไปประยุกต์เป็นอาชีพเสริม

.เชิงปริมาน

       นร.โรงเรียนเชียงกลมวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนลาย จำนวน  50  คน

เชิงคุณภาพ

1.       นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มลดเวลาเรียนเพีมเวลารู้ ได้ฝึกทักษะในการทำงาน

      2.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีจิตอาสาในการทำงาน

      3.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ฝึกทำบัญชีรายรับ / รายจ่าย ซึ่งเป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.  แผนการดำเนินงานโครงงาน

การดำเนินงานโครงงานความเพียร สานฝันสู่อาเซียน ตามรอยพ่อหลวง Industrious with dreams to ASEAN by following footprints of father  ได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ เกี่ยวกับขยันหมั่นเพียร  และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  อิทธิบาท 4  มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละส่วน

6.   มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น   1,000  บาท    จากครูที่ปรึกษาโครงงาน  500  บาท /กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  500  บาทและอีกส่วนก็นำมาจากศูนย์เศรษฐกิจของโรงเรียน

7.  หลักธรรมและพระราชดำริ

หลักธรรม  อิทธิบาท 4”  ส่งผลให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ ดังนี้

     ฉันทะ (ความพอใจ)  นักเรียนมีความพอใจ ความรัก ตระหนักถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นคุณลักษณะข้อแรกที่ทำให้นำไปสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ข้ออื่น ๆ

     วิริยะ (ความพากเพียร)  นักเรียนมีความเอาใจใส่และมุ่งมั่นพยายามในการทำงาน

    จิตตะ (ไม่ทอดทิ้ง) นักเรียนได้ติดตามดูแลเอาใจใส่ โดยการออกจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นรายได้ระหว่างเรียน

     วิมังสา (สอดส่องในเหตุและผล) นักเรียนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการออกแบบชิ้นงาน

แนวพระราชดำริ   ที่นำมาเป็นแนวคิดการดำเนินงาน ส่งผลให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ ดังนี้

1. รู้จักการประหยัด  อดออม

2. ทำให้นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร 

8.  ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

          ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  ใช้คล่อง  ร้องเพลงเป็น  เล่นกีฬาได้ ในกิจกรรมโครงงานความเพียร  สานฝันสู่อาเซียน  ตามรอยพ่อหลวง   นั้นได้เชื่อมโยงสู่อัตลักษณ์ของโรงเรียนในข้อที่ว่า  ใช้คล่อง  ในที่นี้หมายความว่านักเรียนมีจิตอาสาในการทำงาน

9.  วิธีการวัดประเมินผล  เพื่อลดปัญหาประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างจิตอาสา โดยการนำเอากระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบมาและนำเอากิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานของนักเรียน (ศิลปะแบบสร้างสรรค์) ซึ่งผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดียิ่ง

10.กิจกรรมที่พวกเราได้ทำ  

กิจกรรมที่1 สบู่จากดาวอินคา

กิจกรรมที่2 ชาสมุนไพรถั่วดาวอินคาเพื่อสุขภาพ

นำ  ใบ  ผล  ของถั่วดาวอินคามาหั่นเป็นฝอย  แล้วนำไปตากแห้งเพื่อนำมาปั่นให้ละเอียด  แล้วนำมาบรรจุลงในถุงชา เพื่อชงดื่ม สรรพคุณ  ลดความดัน  แก้โรคเบาหวาน  และลดความอ้วน  

กิจกรรมที่3 ถั่วดาวอินคาสกัดทำน้ำยาป้ายปาก (แผลในปาก  ร้อนใน)

กิจกรรมที่4 การสาธิตทำสบู่ในกลุ่มแม่บ้านปางคอม / การจำหน่ายสบู่และชา

 

กลุ่มเยาวชนผู้ที่รับผิดชอบโครงงาน

          10.1  นางสาวนิตยา   ฮาดนิล             ประธาน

          10.2  นางสาวอังคณา  แมนไธสง          รองประธาน

          10.3  นายภูวดี   จันทวี                     กรรมการ

   

11.  ที่ปรึกษาโครงงาน 

               ครูที่ปรึกษา  นางอังคณาร์  ลีกอก  โทร. 08-85334380 

                                E-mail : angkana.leek@gmail.com

                                นายวัชระ บุญมี โทร. 09-82963966 

                                E-mail : watchara.matthew@gmail.com

 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ / ชุมนุม Social Network พอเพียง

 

 

 
 
 
 
§
- ºؤҡ
- ǻЪѹҡ˹§ҹ
- źٻԨ
- źԴ
- ͡ôǹŴ

- ŧҹԪҡкʹ
- ŧҹաԨ
- ἹԹҧ
- к
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
241 หมู่ 1 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150  õԴ  042075075,Fax 042075131
Դͼ (ครูวัชระ บุญมี) watchara@ck.ac.th
Facebook    rss feed

䫵Ѻ͹ NKINFOWEB V3 demo