Facebook˹á|ؤҡ|ǻЪѹ|͡ôǹŴ|мŧҹԪҡ|ҾԨ|Դ͡Ԩ|ش|view 123402 View view 3.236.118.225 rss feed
 
 
ͧ :  บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเชียงกลมวิทยา ปีการศึกษา 2558 ѹѡ 13/07/2017 ( 2680)

 บทคัดย่อ

 ชื่อเรื่อง  :รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเชียงกลมวิทยา  ปีการศึกษา 2558

ผู้จัดทำ   :นายดาวเด่น  เหลาผา

ปี             :2558-2559

การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเชียงกลมวิทยา  ปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ โดยใช้การประเมินรูปแบบ ซิปป์ (CIPP Model) การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินมีทั้งเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) และ เชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย นักเรียนปีการศึกษา 2558 จำนวน 260 คน ครูและบุคลากรอื่น ๆ จำนวน 30 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน  260  คน รวมทั้งสิ้น 560 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ สรุปได้ดังนี้

1. การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ผลการประเมินจากการสังเคราะห์สภาพจริงพบว่า เหตุผลและความต้องการจำเป็น มีความชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเชียงกลมวิทยา  ปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาอย่างเร่งด่วน การประเมินโดยใช้แบบสอบถาม พบว่าโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 นั่นคือมีความชัดเจนสอดคล้อง อยู่ในระดับมาก

2. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ผลการประเมินพบว่า โดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 นั่นคือสภาพความพร้อม และความเพียงพอ เหมาะสม ในระดับ มาก

3. การประเมินด้านกระบวนการของโครงการ ผลการประเมินโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 นั่นคือ กระบวนการดำเนินงานของโครงการอยู่ในระดับมาก

4. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 นั่นคือผลผลิตของโครงการอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการพบว่า

4.1 ผลการเรียนของนักเรียน จากการประเมินระดับสถานศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา จากการรวบรวมข้อมูลและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา 2558 เทียบกับปีการศึกษา 2557 พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนในภาพรวมสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 6.25 สูงกว่าเป้ามายที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 5 ซึ่งถือได้ว่าบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

4.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) พบว่า ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2558 คะแนนเฉลี่ยทั้ง 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า ปีการศึกษา 2557  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 31.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.97 ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 33.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.08 ซึ่งสูงขึ้น1.92 คะแนน มีร้อยละของพัฒนาการเป็น 5.73 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557-2558 คะแนนเฉลี่ยทั้ง 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า ปีการศึกษา 2557  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 27.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.51 ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 30.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.12 ซึ่งสูงขึ้น 2.17 คะแนน มีร้อยละของพัฒนาการเป็น 7.22   ซึ่งผลดังกล่าว สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 5

5. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อความสำเร็จของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเชียงกลมวิทยา  ปีการศึกษา 2558 ผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยมากที่สุด คือ กลุ่มผู้ปกครอง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 รองลงมาคือ กลุ่มครูและบุคลากรอื่น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 และความพึงพอใจของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 

 
 
 
 
§
- ºؤҡ
- ǻЪѹҡ˹§ҹ
- źٻԨ
- źԴ
- ͡ôǹŴ

- ŧҹԪҡкʹ
- ŧҹաԨ
- ἹԹҧ
- к
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
241 หมู่ 1 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150  õԴ  042075075,Fax 042075131
Դͼ (ครูวัชระ บุญมี) watchara@ck.ac.th
Facebook    rss feed

䫵Ѻ͹ NKINFOWEB V3 demo