เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยา
  เรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนเชียงกลมวิทยา ประกอบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลกา

  เนื้อหาโดยย่อ :
 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนเชียงกลมวิทยา ประกอบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ในรอบ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560


  ลงเมื่อวันที่ 
: 07/02/2017 เวลา  : 21:57 น. โดย  : ครูอุบล มาสนา
โหลด1 : 0702172157LKMCF1.PDF
โหลด2 : 0702172157LKMCF2.PDF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save