เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยาทุกท่าน
  เรื่อง แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)

  เนื้อหาโดยย่อ :
 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งครูณฐพร ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560


  ลงเมื่อวันที่ 
: 28/03/2017 เวลา  : 15:03 น. โดย  : ครูอุบล มาสนา
โหลด1 : 2803171503EOMDK1DOCX
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save