เรียน ุข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยาทุกท่าน
  เรื่อง รายละเอียดการเก็บหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ุรายละเอียดการเก็บหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งครูผู้สอนทุกคนต้องดำเนินการและเก็บหลักฐานของตนเอง


  ลงเมื่อวันที่ 
: 14/06/2017 เวลา  : 20:15 น. โดย  : ครูอุบล มาสนา
โหลด1 : 1406172015XUM7H1.PDF
โหลด2 : 1406172015XUM7H2DOCX

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save