mysql_query('set NAMES tis620'); mysql_query('set NAMES utf8');
Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 102305 View view 18.207.254.88 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ลดเวลาเรียน ชุมนุม  บันทักเมื่อ 17/08/2017 15:32 น.

 โครงงานคุณธรรม ความเพียร สานฝันสู่อาเซียน ตามรอยพ่อหลวง

Industrious with dreams to ASEAN by following footprints of father.

1.  ชื่อกลุ่ม  เยาวชนวัยใส  หัวใจใฝ่ธรรม   โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต  19

2.  ที่มาและความสำคัญ

โรงเรียนเชียงกลมวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตตำบล  เชียงกลม อำเภอปากชม  จังหวัดเลย เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น  805  คน     ภูมิประเทศของอำเภอปากชมนั้นโดยส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับที่ราบระหว่างเชิงเขา ดังนั้นการประกอบอาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทางการเกษตร มีการทำไร่ทำสวน มากกว่าการทำนา เนื่องจากที่ราบมีปริมาณน้อย จากสภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่จึงมาจากครอบครัวเกษตรกรมีฐานะทางครอบครัวค่อนข้างยากจนถึงปานกลาง ในแต่ละปีหลังจากผู้ปกครองนักเรียนเสร็จสิ้นจากการทำไร่ทำสวนผู้ปกครองส่วนหนึ่งต้องเดินทางเข้าสู่เมืองใหญ่หางานทำเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ส่วนหนึ่งหารายได้โดยการขายลอตเตอรี่ดังนั้นบุตรหลานของตนเองจำเป็นต้องอาศัยอยู่กับญาติผู้ใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ โดยธรรมชาติของผู้สูงอายุในเขตภาคอีสานค่อนข้างรักและห่วงลูกหลาน จึงคอยตามใจลูกหลานของตนเอง ทำให้ลูกหลานของตนเองส่วนหนึ่งทำงานช่วยเหลือตนเองไม่ได้ คอยแต่พึ่งพาผู้ปกครอง จากพฤติกรรมดังกล่าวเด็กได้นำมาใช้ที่โรงเรียนทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน

ดังนั้นเพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีในการทำงาน กลุ่มผู้จัดทำโครงงานจึงได้นำเอาปัญหาดังกล่าว ไปร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการนำเอาการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะสื่อสร้างสรรค์ซึ่งเป็นงานที่นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ มาใช้เป็นแนวทางในการปรับกระบวนการทำงานให้นักเรียน มีความอดทนในการทำงาน ตลอดจนสามารถสร้างรายได้จากการทำงานได้

3.   วัตถุประสงค์ของโครงงาน

3.1  เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์/สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน

3.2  เพื่อฝึกกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น

3.3. เพื่อเป็นการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

4.  กลุ่มเป้าหมาย 

เชิงปริมาน

       นร.โรงเรียนเชียงกลมวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  50  คน

เชิงคุณภาพ

1.       นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มลดเวลาเรียนเพีมเวลารู้ ได้ฝึกทักษะในการทำงาน

      2.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีจิตอาสาในการทำงาน

      3.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ฝึกทำบัญชีรายรับ / รายจ่าย ซึ่งเป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.  แผนการดำเนินงานโครงงาน

การดำเนินงานโครงงานความเพียร สานฝันสู่อาเซียน ตามรอยพ่อหลวง Industrious with dreams to ASEAN by following footprints of father  ได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ เกี่ยวกับขยันหมั่นเพียร  และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  อิทธิบาท 4  มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละส่วน

6.   มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น   1,000  บาท    จากครูที่ปรึกษาโครงงาน  500  บาท /กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  500  บาท

7.  หลักธรรมและพระราชดำริ

หลักธรรม  อิทธิบาท 4”  ส่งผลให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ ดังนี้

     ฉันทะ (ความพอใจ)  นักเรียนมีความพอใจ ความรัก ตระหนักถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นคุณลักษณะข้อแรกที่ทำให้นำไปสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ข้ออื่น ๆ

     วิริยะ (ความพากเพียร)  นักเรียนมีความเอาใจใส่และมุ่งมั่นพยายามในการทำงาน

    จิตตะ (ไม่ทอดทิ้ง) นักเรียนได้ติดตามดูแลเอาใจใส่ โดยการออกจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นรายได้ระหว่างเรียน

     วิมังสา (สอดส่องในเหตุและผล) นักเรียนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการออกแบบชิ้นงาน

แนวพระราชดำริ   ที่นำมาเป็นแนวคิดการดำเนินงาน ส่งผลให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ ดังนี้

1. รู้จักการประหยัด  อดออม

2. ทำให้นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร

8.  ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

          ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  ใช้คล่อง  ร้องเพลงเป็น  เล่นกีฬาได้ ในกิจกรรมโครงงานความเพียร  สานฝันสู่อาเซียน  ตามรอยพ่อหลวง   นั้นได้เชื่อมโยงสู่อัตลักษณ์ของโรงเรียนในข้อที่ว่า  ใช้คล่อง  ในที่นี้หมายความว่านักเรียนมีจิตอาสาในการทำงาน

9วิธีการวัดประเมินผล  เพื่อลดปัญหาประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างจิตอาสา โดยการนำเอากระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบมาและนำเอากิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานของนักเรียน (ศิลปะแบบสร้างสรรค์) ซึ่งผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดียิ่ง

10.  กลุ่มเยาวชนผู้ที่รับผิดชอบโครงงาน

          10.1  เด็กหญิงเปมิกา     วังคีรี             ประธาน

          10.2  เด็กหญิงอาทิตยา     เจนวิถี          รองประธาน

          10.3  เด็กหญิงวาณิดา     กาขัน            กรรมการ

          10.4  เด็กหญิงณญาดา   พุทธมาตย์        กรรมการและเลขานุการ

11.  ที่ปรึกษาโครงงาน 

               ครูที่ปรึกษา  นางอังคณาร์  ลีกอก  โทร. 08-85334380 

                                E-mail : angkana.leek@gmail.com

                                นายวัชระ บุญมี โทร. 09-82963966 

                                E-mail : watchara.matthew@gmail.com

ภาพถ่ายกิจกรรมเปเปอร์คัลเลอร์ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ / ชุมนุม Social Network พอเพียง

 

 

 การนำเสนอผลงาน (เผยแพร่กิจกรรมในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย)

 

จัดนิทรรศการและสาธิตในการทำงาน

จำหน่ายผลงาน 

นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ ชิ้นงาน (ชิ้นใหญ่) ได้เดือนละประมาณ 4 ชิ้น ตั้งจำหน่ายราคาเริ่มต้น 39-450 บาท

ท่านใดสนใจ ชิ้นงาน สามารถติดต่อ สั่งซื้อได้ที่ครูอังคณาร์ ลีกอก โทรศัพท์ 08-85334380

ครูที่ปรึกษาโครงงาน

    

ครูอังคณาร์ ลีกอก             ครูวัชระ บุญมี

   -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
 
โครงงานคุณธรรม ตามรอยพ่อหลวง สู่อาเซียน

ที่มาและความสำคัญ

          ปัจจุบันนี้ในชุมชนเชียงกลมวิทยานั้นได้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  ทำให้พืชสมุนไพรและความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นถูกลืม  ไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร  ทำให้กลุ่มเยาวชนวัยใส  หัวใจใฝ่ธรรม   ได้เล็งเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาชาวบ้านและพืชสมุนไพรประจำบ้านโดยพวกเราเล็งเห็นความสำคัญเพราะว่าชุมชนของพวกเรานั้นอยู่ห่างไกลจากเมืองหรือโรงพยาบาลทำให้การช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นไปได้ยากลำบาก  เพราะว่าประชากรหมู่บ้านส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้สูงอายุ   วัยรุ่น  เด็ก  คนทำงานส่วนมากไปทำงานต่างจังหวัด และ เมืองหลวง (กรุงเทพฯ)  พวกเราจึงได้นำความรู้ที่เรียนมาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงกลมและความรู้ที่ได้จากคุณครูที่ปรึกษาโครงงาน  รณรงค์ให้ความรู้กับชุมชน  หมู่บ้านในตำบลของพวกเราใช้ยาสมุนไพรประจำบ้านและกลุ่มพวกเรายังมีออกพื้นที่หมู่บ้านเพื่อสาธิตทักษะอาชีพในการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการทำสบู่ ชา  และ ยาป้ายปาก (แผลในปากซึ่งเกิดจากอาการร้อนใน)  จากสมุนไพร

.๒ วัตถุประสงค์

          ๑.  เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของพืชสมุนไพรประจำบ้าน

          ๒.  เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

          ๓.  เพื่อฝึกการใช้หลักธรรมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

          ๔.  นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

          ๕.  มีทักษะอาชีพเพื่อนำไปประยุกต์เป็นอาชีพเสริม

๑.๓ กลุ่มเป้าหมาย

๑.  เชิงปริมาน   นักเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับชาสมุนไพร การสาธิตการทำสบู่  จากถั่วดาวอินคา  ประจำหมู่บ้านในกลุ่มเครือข่าย กลุ่มแกนนำเยาวชนวัยใส  หัวใจใฝ่ธรรม  ซึ่งประกอบด้วย   บ้านเชียงกลม   บ้านกลาง   บ้านโพนทอง   บ้านห้วยนา  บ้านคอนสา   บ้านปางคอม   บ้านวังผา   และการจำหน่ายสินค้าในสหกรณ์โรงเรียน   การจำหน่ายตามตลาดนัด 

๒.  เชิงคุณภาพ  

๒.๑  นักเรียนและผู้สูงอายุในชุมชนที่ได้รับบริการมีความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร

          ๒.๒  นักเรียนมีจิตอาสาในการทำงาน

          .๓  นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน

.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 ๑.   นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีความรู้ด้านสมุนไพรประจำบ้าน

 ๒.   นักเรียนได้ฝึกเรียนรู้กระบวนการในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

           ๓.   นักเรียนได้นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

           ๔.   นักเรียนมีความรู้/อาชีพเสริม

 
 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน

    

                                                                ครูอังคณาร์ ลีกอก      ครูเสกสรร บุพผากรรณ์

 
 

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
241 หมู่ 1 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150  เบอร์โทรติดต่อ  042075075,Fax 042075131
ติดต่อผู้ดูแล (ครูวัชระ บุญมี) watchara@ck.ac.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo