Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 102299 View view 18.207.254.88 rss feed
 
 ชื่อ :   นางวรากร มังบู่แว่น   ตำแหน่ง :   ผู้อำนวยการโรงเรียน (คศ.3)
ฝ่ายงาน   บริหาร  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นายดาวเด่น เหลาผา   ตำแหน่ง :   รองผู้อำนวยการโรงเรียน (คศ.2)
ฝ่ายงาน   บริหาร  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   -:- ตำแหน่งว่าง -:-   ตำแหน่ง :   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายงาน   บริหาร  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นายจำเนียร มินทะขัด   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.3)
ฝ่ายงาน   งบประมาณ  ภูมิลำเนา   จ.เลย
ติดต่อเบอร์โทร   0878580616
E - Mail :  minta2505@gmail.com
ชื่อ :   นายเจษฎา นาสินส่ง   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.3)
ฝ่ายงาน   บุคลากร  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นายเศรษฐ์ คุณทาบุตร   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.3)
ฝ่ายงาน   บริหารทั่วไป  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางพิกุล พุทธมาตย์   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.2)
ฝ่ายงาน   กิจการนักเรียน  ภูมิลำเนา   ชัยภูมิ
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นายไพฑูรย์ ศรีบุรินทร์   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.2)
ฝ่ายงาน   วิชาการ  ภูมิลำเนา   จ.เลย
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นายจีราวิชช์ บุญนัยน์รัตน์   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.2)
ฝ่ายงาน   ไปช่วยราชการ  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางสุดารัตน์ คุณทาบุตร   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.2)
ฝ่ายงาน   งบประมาณ  ภูมิลำเนา   จ.เลย
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางสาวกัลญา ด้วงแพง   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.2)
ฝ่ายงาน   งบประมาณ  ภูมิลำเนา   จ. ชัยภูมิ
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางสาวปิยะธิดา ศรีบุรินทร์   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.2)
ฝ่ายงาน   งบประมาณ  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นายวัชระ บุญมี   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.2)
ฝ่ายงาน   วิชาการ  ภูมิลำเนา   จ.หนองคาย
ติดต่อเบอร์โทร   0982963966
E - Mail :  watchara@ck.ac.th
ชื่อ :   นายอาทิตย์กมล แสนใจวุฒิ   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.1)
ฝ่ายงาน   วิชาการ  ภูมิลำเนา   จ.ชัยภูมิ
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางมินตรา มังบู่แว่น   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.1)
ฝ่ายงาน   วิชาการ  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางวรารัตน์ เหลาผา   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.1)
ฝ่ายงาน   งบประมาณ  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางสาวอลิษา หาดนิล   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.1)
ฝ่ายงาน   บุคลากร  ภูมิลำเนา   จ.เลย
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางสาวพัชราภรณ์ ลีเบาะ   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.1)
ฝ่ายงาน   บริหารทั่วไป  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นายจักราวุธ เพ็ชรแก่น   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.1)
ฝ่ายงาน   กิจการนักเรียน  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นายพีรภัทร สะเดา   ตำแหน่ง :   ครู (คศ.1)
ฝ่ายงาน   งบประมาณ  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางสาวพักตร์สุดา อัณฑะปัญญา   ตำแหน่ง :   ครูผู้ช่วย
ฝ่ายงาน   วิชาการ  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางสาวชไมพร ธนะกิจ   ตำแหน่ง :   ครูผู้ช่วย
ฝ่ายงาน   บริหารทั่วไป  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นายทิราชัน ดีแป้น   ตำแหน่ง :   ครูผู้ช่วย
ฝ่ายงาน   บริหารทั่วไป  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางสาวสีวัน กองสิงห์   ตำแหน่ง :   ครูผู้ช่วย
ฝ่ายงาน   บริหารทั่วไป  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางสาวณญาดา คุณประสิทธิ์   ตำแหน่ง :   ครูผู้ช่วย
ฝ่ายงาน   วิชาการ  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางณฐพร จันทร์แจ่ม   ตำแหน่ง :   ครูผู้ช่วย
ฝ่ายงาน   วิชาการ  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นายรังสี แก้วน้ำใสย์   ตำแหน่ง :   ครูผู้ช่วย
ฝ่ายงาน   บริหารทั่วไป  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นายสมเกียรติ ศรีกุลวงษ์   ตำแหน่ง :   ครูผู้ช่วย
ฝ่ายงาน   บริหารทั่วไป  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นายสุนันท์ รอดประทับ   ตำแหน่ง :   ครูผู้ช่วย
ฝ่ายงาน   บริหารทั่วไป  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางสาวอุบล มาสนา   ตำแหน่ง :   ครูผู้ช่วย
ฝ่ายงาน   บุคคล  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางสาวยุวนิตย์ ชื่นชม   ตำแหน่ง :   ครูผู้ช่วย
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นายศักดา พรมกุล   ตำแหน่ง :   ครูผู้ช่วย
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นายเสกสรร บุบผากรรณ์   ตำแหน่ง :   ครูผู้ช่วย
ฝ่ายงาน   วิชาการ  ภูมิลำเนา   จ.หนองบัวลำภู
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางสาวโสภา กุลากุล   ตำแหน่ง :   ครูผู้ช่วย
ฝ่ายงาน   บุคคล  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางสาวปิยพร สารมโน   ตำแหน่ง :   ครูผู้ช่วย
ฝ่ายงาน   บริหารทั่วไป  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางสาวทิพวรรณ์ วงลำ   ตำแหน่ง :   ครูผู้ช่วย
ฝ่ายงาน   บริหารทั่วไป  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางอังคณาร์ ลีกอก   ตำแหน่ง :   พนักงานราชการ
ฝ่ายงาน   วิชาการ  ภูมิลำเนา   จ.เลย
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางพชระมน ดวงดาวพารัมย์   ตำแหน่ง :   พนักงานราชการ
ฝ่ายงาน   บริหารทั่วไป  ภูมิลำเนา   จ.เลย
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางสาวขนิษฐา มีมะจำ   ตำแหน่ง :   พนักงานราชการ
ฝ่ายงาน   วิชาการ  ภูมิลำเนา   จ.เลย
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นายพรชัย เหลาเป   ตำแหน่ง :   พนักงานราชการ
ฝ่ายงาน   บริหารทั่วไป  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นายจักรพงษ์ วงษ์ปี   ตำแหน่ง :   พนักงานราชการ
ฝ่ายงาน   วิชาการ  ภูมิลำเนา   จ.อุตรดิตถ์
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางสาวกฤติยานี สาริยา   ตำแหน่ง :   ครูธุรการ
ฝ่ายงาน   บริหารทั่วไป  ภูมิลำเนา   จ.เลย
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางสาวปรีดาวรรณ ไมลาศรี   ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้าง
ฝ่ายงาน   บริหารทั่วไป  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นายวีระยุทธ เหมือนนึก   ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้าง
ฝ่ายงาน   บริหารทั่วไป  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นายสุพจน์ ศรีพล   ตำแหน่ง :   ลูกจ้างประจำ
ฝ่ายงาน   บริหารทั่วไป  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายสงการณ์ แก้วชิน   ตำแหน่ง :   ลูกจ้างชั่วคราว
ฝ่ายงาน   บริหารทั่วไป  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
241 หมู่ 1 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150  เบอร์โทรติดต่อ  042075075,Fax 042075131
ติดต่อผู้ดูแล (ครูวัชระ บุญมี) watchara@ck.ac.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo